תא"מ 32328-10-11 וולקן עוצמה - יעוץ ובטחון בע"מ נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת כוכבה לוי): התובעת התקשרה עם הנתבעת לאספקת שירותי פרסום באתר b144.co.il, כך שבכל פעם שמשתמש יקיש בשדה החיפוש ערך רלבנטי לתחום עיסוקה (שמירה ואבטחה), יופיעו שם ופרטי התובעת וקישור לאתר האינטרנט שלה. לתובעת התברר, כשנה וחצי לאחר ההתקשרות, כי פרטיה אינם מתפרסמים במדריך הטלפונים וכי תחת מספר הטלפון שמסרה התובעת מופיעה החברה המתחרה, שמה, כתובתה והפנייה לאתר האינטרנט המתחרה. התובעת עתרה לתשלום נזקים תדמיתיים וכלכליים שאינם ניתנים להערכה כספית. נפסק - התובעת לא פירטה את הנזק שנגרם לה במידת הפירוט המתחייבת. גם בהנחה שפרשת העובדות המתוארת בתביעה נכונה, אין ולו מקצת הראיה באשר לפעילותה העסקית של התובעת בתקופה הרלבנטית. אין כל נתון ממנו ניתן להסיק כי גם אם הפרסום נשוא התביעה היה מתבצע כהלכתו, היה סיכוי לתובעת להתקשר בהתקשרות עסקית מניבת רווחים בעקבות פניה לפי פרסום נאות בהלימה להזמנת התובעת. אם לא הוכח כי לתובעת תדמית ברמה כלשהי כמספקת שירותים בתחומה, הרי לאיזה נזק תדמיתי טוענת היא בהעדר הפרסום. מדובר בעסקת שירותים של פרסום ברשת האינטרנט, עליה חלים הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בו הוענקה לנתבעת חסינות, והיא לא תשא באחריות לנזיקין "לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת שירות בזק או הפסקתו" או "לנזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה". התובעת נמנעה מלהציג ולהוכיח נתונים המעידים על פעילות בפועל, שהיו יכולים לספק בסיס לאומדנא לנזק ישיר בעקבות האירועים נשוא התביעה. הטענה לרשלנות חמורה של הנתבעת ראויה להידון רק בהתייחס לפרק הזמן שלאחר התרעת התובעת לבזק על פרסום מוטעה. מצד שני ניתן ללמוד על רשלנות תורמת משמעותית של התובעת, שלא טרחה לוודא את ביצוע הזמנתה במהלך כשנה וחצי. הדעת נותנת שגם בעידן התקשורת הווירטואלית, ידרוש הלקוח מבזק אסמכתא לקליטת הנתונים אותם ביקש לפרסם, באמצעות הדוא"ל, יבדוק ויאשר אותם. רשלנותה התורמת של התובעת מאיינת האפשרות לרשלנות חמורה מצד הנתבעת. מאידך, קיים נזק ישיר לתובעת החל ממועד ההתרעה לבזק, תוך רשלנות חמורה של הנתבעת, בסך של 128 ש"ח (עלות השירות) לתקופה של 5 חודשים. הנזק הישיר המוכח שנגרם לתובעת בגין רשלנות חמורה של הנתבעת מסתכם ל- 576 ש"ח.