צה"ל הוסמך לחדור למחשבי מצלמות, למחוק ולשבש מידע

אולי יעניין אותך גם

צה"ל הוסמך לחדור למחשבים המשמשים להפעלת מצלמות נייחות ולמחוק, לשבש או להפריע לפעולתם - והכל לצורך סיכול או מניעה של גישה לצילומים שהיא מפיקה אם יש בהם כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה או את רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל בלחימה. כך קובעות תקנות שעת חירום (הסמכת צה"ל לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת), התשפ"ד 2023. התקנות תקפות למשך שלושה חודשים.

התקנות מוסיפות עוד תנאים לסמכות הצבא - אם החדירה והפעולה בחומר מחשב נדרשות באופן מיידי ודחוף; לא ניתן, באופן סביר ובפרק הזמן הדרוש, לקבל את הסכמת בעל חומר המחשב ולא ניתן באופן סביר להשיג את המטרה בדרך אחרת שפגיעתה בזכויות פחותה.

התקנות החריגות קובעות סייגים -

  • הסמכויות לפיהן יופעלו בהתאם לצורך ולתקופות הזמן הקצרות ביותר הנדרשות בנסיבות העניין.
  • בתוך זמן סביר מתום הנסיבות שהצריכו את ביצוע הפעולה, יפעל צה"ל להשבת המצב לקדמותו, "ככל שהדבר אפשרי".
  • צה"ל יידע את מערך הסייבר הלאומי והשב"כ והרמטכ"ל ידווח, אחת לשבועיים, ליועצת המשפטית לממשלה על מספר החיילים המוסמכים ותפקידם, על מספר המחשבים ועל סוגי הפעולות העיקריות שבוצעו.
  • נאסר על צה"ל להשתמש ולשמור מידע לרבות ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם.