הממשלה רוצה להספים אותנו בקלות ובכל נושא

אולי יעניין אותך גם

הממשלה מבקשת לחולל שינויים משמעותיים בחוק הדיוור הדיגיטלי, חודשים בלבד לאחר שהסתיימו דיונים מעמיקים בו בכנסת. השינויים מיועדים לאפשר הפצה קלה יותר של דואר אלקטרוני לאזרחי המדינה ומעוררים חשש לפגיעה מאסיבית בפרטיות והספמת האזרחים.

פורמלית, הממשלה מעוניינת להאיץ את הדיגיטציה במרחב הציבורי ולצמצם את הבירוקרטיה בשירותים הציבוריים, במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2024-2023 ("חוק ההסדרים"), אותו הפיץ להערות הציבור אגף התקציבים במשרד האוצר ביום רביעי האחרון. לפי הצעת התיקון לחוק:

  • השר הממונה על חוק תקשורת דיגיטלית יהיה רשאי, בהסכמת שר הפנים, לקבוע בצו בכל עת (במקום לאחר 4 שנים) כי מסירת מען דיגיטלי תהיה חובה, והתושב יהיה רשאי לבצע opt-out בלבד מקבלת מסרים מגופים ציבוריים;
  • גופים ציבוריים נוספים (כמו רשויות מקומיות) יוכלו להפיץ דיוור דיגיטלי אל התושבים (ללא צורך בעמידה בדרישות הנוספות מכוח החוק);
  • תבוטל החובה לשלוח דיוור באמצעות "מערכת מאושרת";
  • גופים ציבוריים יוכלו לקיים שיחה עם התושבים בקשר לדיוור שלא רק בקשר למסר אזהרה;
  • תנתן לשר הממונה על חוק תקשורת דיגיטלית גמישות ביישום והרחבת תחולתו של החוק על גופים ציבוריים נוספים;
  • יבוטל הצורך בגיבוש מבחן אוריינות דיגיטלית עבור תושבים שעלולים להתקשות בשימוש עם המערכת הדיגיטלית;
  • כל גוף ציבורי יוכל לקבוע את מהות ורגישות המסר שהוא שולח בדיוור ודרישות ההזדהות טרם הצגתו (במקום ההגדרה המרחיבה כיום לפיה כל מסר היכול להעיד על צנעת חיים אישיים, מידע רפואי וגנטי, מידע על דעות פוליטיות ואמונות או קניינו ורכשו של אדם ימסרו רק לאחר הזדהות);
  • תבוטל האפשרות לרשום מען דיגיטלי של הורה ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

כמו כן,ההצעה קוראת להקים צוות בין-משרדי לבחינה של ההסדר הראוי להעברת מידע בין גופים ציבוריים, על מנת להסיר חסמים, לשפר את תחום העברות המידע, לוודא כי מתקיים איזון ראוי בין הזכות לפרטיות לבין היכולת של גופים ציבוריים לפעול ביעילות ולהעניק שירות טוב יותר לציבור, וכי ההסדר להעברת המידע משרת בצורה מיטבית איזון זה; ולהקים צוות בין-משרדי לבחינה של מדיניות סדורה לטרנספורמציה דיגיטלית בשלטון המקומי.

טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024 מופצת להערות הציבור עד ליום 22 בפברואר 2023. הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל: Hesderim23@mof.gov.il