ועדות פייסבוק בממשלה פרסמו קול קורא בנושא תוכן פוגעני

אולי יעניין אותך גם

הוועדה להתאמת המשפט לאתגרי החדשנות והאצת הטכנולוגיה פרסמה קול קורא לציבור לקבלת הערות הציבור בנושא תכנים פוגעניים ברשתות החברתיות. במקביל, פורסמה באתר הועדה הודעה הממקדת את נושאי ההתייחסות הרצויים. 

במסגרת הקול הקורא, מבקשת הוועדה לקבל את הערות הציבור הרחב בעניין, תוך התמקדות בנושאים הבאים:

  • הגדרת תוכן פוגעני – לטענת הוועדה, ההגדרה הקיימת בחוק היא חלקית ולא ממצה וכתוצאה מכך אינה מעניקה כלים מספק לטיפול בתופעה, בייחוד משום שאינה מתייחסת להיבטים "רכים" יותר של התופעה, דוגמת בריונות ברשת. הוועדה מבקשת מהציבור להתייחס, בין השאר, לשאלה מהם סוגי הפרסומים שיש להגדיר כתוכן פוגעני, וכן לשאלה האם יש צורך להגדיר תוכן פוגעני באופן שונה כאשר הוא מופנה לאוכלוסיות שונות.
  • קביעת רמת האחריות של פלטפורמות דיגיטליות, לרבות באמצעות הטלת חובות לעניין ניטור של תכנים פוגעניים והסרתם בפרקי זמן מוגדרים, וקביעת הוראות לעניין הטמעה של מנגנון דיווחים על תוכן.
  • בחינת רמת השקיפות שתוטל על הפלטפורמות, בכלל זאת ביחס למדיניות הקידום, הסינון וההסרה של תכנים או משתמשים, והצורך בהטלת החובה לדווח דיווחים עתיים. 
  • טיפול בפניות משתמשים וצדדים שלישיים בעלי עניין, והנגשת הפלטפורמה לבעלי מוגבלויות.
  • הגדרת הקריטריונים לסיווג פלטפורמות תוכן דיגיטליות שהאסדרה תחול עליהם.

הקול הקורא מבהיר כי הציבור רשאי להציע מגוון של פתרונות להתמודדות עם התופעה של תוכן פוגעני ברשת, לרבות באמצעות חקיקה, כלים חינוכיים, נורמות התנהגות, ומוקדי סיוע. המועד האחרון להגשת התייחסויות הוא 31.3.2022.