הסוף לדואר פיזי מגופים ציבוריים? הצעת הרפורמה בתחום הדיוור הדיגיטלי

טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2021 שפורסמה בשבוע שעבר כוללת הצעה לרפורמה בתחום הדיוור הדיגיטלי על ידי גופים ציבוריים. מטרת הרפורמה: שיפור השירות הממשלתי והציבורי והקלת הנטל הבירוקרטי הכבד על האזרחים.

לפי דברי ההסבר להצעה, החקיקה הקיימת מהווה חסם מרכזי בתהליך פיתוח השירותים הדיגיטליים משום שהיא מונעת מגופים ציבוריים לספק שירותים דיגיטליים ולקיים תקשורת דיגיטלית עם הציבור. לכן, מוצע לתקן מספר חוקים כדי להתאימם לאפשרות של דיוור אלקטרוני, תוך התמקדות בשלושה דברי חקיקה מרכזיים: חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, חוק החברות, התשנ"ה-1995, וחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, התשע"ח-2018.

ההצעה מתבססת על תזכיר חוק שפורסם על ידי משרד הדיגיטל הלאומי בחודש מאי השנה  - תזכיר חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2)(שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי), התשפ"א-2021.

התיקון המרכזי מתמקד בהוספת הפרט של "מען דיגיטלי" – דואר אלקטרוני או טלפון נייד – לפרטי החובה במרשם האוכלוסין. לפי התיקון, תושבים יחויבו למסור את הפרטים, אך לא יחויבו להסכים לקבלת מסרים באופן דיגיטלי, ולא תהא על כך סנקציה. מוצע כי לאחר כניסת התיקון לתוקף, משרדי הממשלה ויחידות הסמך וכן גופים ציבוריים, יחויבו לשלוח לתושבים שהסכימו לכך מסרים באופן דיגיטלי בלבד, כחלופה למסרים פיזיים (אלא במקרים חריגים בהם תימצא הצדקה למשלוח מסר באופן פיזי בנוסף למשלוח המסר הדיגיטלי).

לקריאת טיוטת חוק ההסדרים לחצו כאן.