הרשות להגנת הפרטיות לא יוזמת פעולות אכיפה על חובת הרישום לבדה

אולי יעניין אותך גם

"במסגרת סדרי העדיפויות של הרשות להגנת הפרטיות בתחום האכיפה, הרשות ככלל אינה נוהגת ליזום פעולות אכיפה שעיקרן באכיפת החובה לרישום מאגר מידע, בפני עצמה". כך הצהירה המדינה בשם הרשות להגנת הפרטיות בכתב עמדה שהגישה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. העמדה נמסרה במסגרת תביעה על פגיעה בפרטיות שהגיש איש העסקים וולטר צבי סוריאנו נגד עמותת העין השביעית.

התובע דרש מבית המשפט צו מניעה שיורה לעין השביעית להסיר את מאגר "הגנזך" שבאתר החדשות שלה. במאגר מתפרסמים פסקי דין, החלטות שיפוטיות, כתבי טענות ופרוטוקולי דיון, בהם כאלה הנוגעים להליכים שהגיש התובע, לרבות תביעות לשון הרע. בעוד שהחלטות שיפוטיות ופסקי דין ממילא מתפרסמים בד"כ בפומבי, כתבי טענות ופרוטוקולי דיון על-פי רוב לא מתפרסמים. התובע טוען כי "הגנזך" מהווה מאגר מידע המתנהל בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות משום שלא נרשם בפנקס מאגרי המידע ומשום שקיומו ותוכנו פוגעים בפרטיותו.

לפי עמדת הרשות להגנת הפרטיות, ככל שכתבי הטענות המתפרסמים ב"גנזך" מכילים מידע רגיש כהגדרתו בחוק, כדוגמת מידע על אישיותו של אדם, מצבו הבריאותו או מצבו הכלכלי - המאגר חייב ברישום. כך גם אם המאגר כולל מידע על אנשים שלא נתנו את הסכמתם לשימוש בו. הרשות גם דחתה את טענת העין השביעית שלפיה העמותה פטורה מחובת רישום לאור ההיתר הכללי שניתן לעיתונאים לעיין בכתבי טענות ופרוטוקולים ולאור הוראת חוק הגנת הפרטיות הקובעת שמידע שהועמד לעיון הרבים פטור מחובת רישום כמאגר. לפי עמדת הרשות, היתר העיון שניתן לעיתונאי העין השביעית נועד רק לצורך עבודה עיתונאית ואין לעשות בו שימוש אחר או למסרו הלאה שלא בהתאם למטרה זו.

בין יתר הנימוקים להימנעות הרשות ממאמצי אכיפה הממוקדים בהפרת חובת הרישום מציינת הרשות כי היא מתמקדת באכיפת החובות המהותיות המוטלות על בעלי מאגרים בשל הצורך לנצל ביעילות את משאבי האכיפה שלה. עם זאת, הרשות מציינת כי "ככל שבמסגרת הליך אכיפה שנפתח בחשד להפרת הוראות אחרות בחוק הגנת הפרטיות, נמצא כי הגוף המפוקח לא קיים את חובת רישום מאגרי מידע, תיקבע הפרה גם בעניין זה".