גרמניה: מסירת מידע אישי מספקי תקשורת לרשויות ביטחון אינה חוקתית

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט החוקתי בגרמניה פסק כי סעיף 113 לחוק התקשורת הגרמני, המאפשר העברה של מידע בין ספקיות תקשורת לרשויות הביטחון ואחזור נתוני תקשורת על ידי רשויות הביטחון, אינו חוקתי ונוגד את הזכות הבסיסית לפרטיות. 

סעיף 113 לחוק התקשורת הגרמני (Telekommunikationsgesetz – TKG) קובע כי כאשר הן נדרשות לכך, על ספקיות שירותי תקשורת להעביר לרשויות הביטחון בגרמניה מידע אודות משתמשיהן הכולל מידע שנאסף כחלק מההתקשרות החוזית עם הלקוח (כגון שמו המלא, מספר הטלפון, תאריך הלידה, כתובת הלקוח ופרטי חשבון הבנק שלו) ומידע אודות השימוש של הלקוח בשירותי הספק הכולל גם את כתובת ה-IP הדינמי של הלקוח. הרשויות רשאיות לדרוש העברת מידע זה כאשר קיים צורך בכך למטרת חקירה או תביעה בעבירה פלילית או מנהלית; למניעת סכנה לשלום הציבור או לסדר הציבורי; או לביצוע המשימות שהוטלו על מערך שירותי המודיעין על פי חוק. 

בית המשפט קובע כי לא קיימת מניעה עקרונית מהעברת מידע, כל עוד היא מתבצעת על-פי בסיס חוקי, לתכלית ראויה ובאופן מידתי לפגיעה בזכויות החוקתיות הנובעת ממנה. בפסלו את הסעיפים הרלוונטיים בחוק, הסביר בית המשפט כי בעוד שהתכלית להעברת המידע במקרה הנדון- הגברת יעילותן של רשויות הביטחון ומניעת פשעים המסכנים את ביטחון הציבור- הינה ראויה, יישומה בחוק נעשה באופן שאינו מידתי.

במקרה של פגיעה בזכויות בסיסיות כזכות לפרטיות, המחוקק נדרש לקבוע דרישות סף באופן מידתי לפגיעה הצפויה בזכויות; כך למשל, במקרה של איסוף ועיבוד כתובות IP דינמי, הפגיעה בזכויות נושא המידע גבוהה יותר מאיסוף ועיבוד מידע הנובע מההתקשרות החוזית עם הלקוח ולכן ניתן יהיה להצדיק איסוף כאמור רק במקרים של סכנה מיידית או צורך במידע בקשר עם חקירה או חשד מסוים למעשה פלילי. איסוף מידע כאמור לצרכי מודיעין כלליים, ללא הוכחת קיומה של סכנה מסוימת, כפי שמתאפשר על ידי החוק במתכונתו הנוכחית, אינו מידתי ואינו מצדיק את הפגיעה בזכויות נושאי המידע. 

בית המשפט קבע עוד כי גם הסעיפים בחוק המאפשרים אחזור של כתובות IP דינמי של משתמשים על ידי הרשויות לוקים בחוסר מידתיות, זאת מאחר שעקרון המידתיות מחייב שפעולת האחזור תגובה בתיעוד הבסיס הלגיטימי עליו היא מתבססת, דבר אשר אינו נדרש כלל מהרשויות במתכונתו הנוכחית של החוק. מקור: הודעה לתקשורת באתר בית המשפט לעניינים חוקתיים בגרמניה (באנגלית). 

law.co.il סקרן לדעת מה היה בית המשפט החוקתי של גרמניה חושב על סעיף 11(ב) לחוק השב"כ שמכוחו יצר האירגון מאגר מידע ענק על כל אחת ואחד מאיתנו וממנו הוא שואב את המידע שהוא מעביר למשרד הבריאות לצרכי המאבק במגפת הקורונה - "ראש הממשלה רשאי לקבוע בכללים כי סוגי מידע המצויים במאגרי מידע של בעל רישיון, שיפורטו בכללים, דרושים לשירות לצורכי מילוי תפקידיו לפי חוק זה, וכי על בעל הרישיון להעביר מידע מסוגים אלה לידי השירות".