הרשות להגנת הפרטיות: "מגן 2" היא חלופה הולמת לסיוע השב"כ

אולי יעניין אותך גם

"מגן 2" היא חלופה הולמת לסיוע של שירות הביטחון הכללי - כך קובעת היום (15.7) הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, בחוות דעת שהגישה לצוות השרים שמונה בהתאם לסעיף 12 לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020.

חוק ההסמכה קובע כי ימונה צוות שרים לבחינת הצורך בהמשך ההסתייעות בשב"כ מכוח החוק "בהתחשב במצב התחלואה בישראל בשל נגיף הקורונה החדש, בתרומת תוצאות פעולות הסיוע לצמצום התפשטות המחלה ובקיומן של חלופות להסתייעות כאמור, והכל בהתחשב, בין השאר, בפגיעה בזכות לפרטיות". עוד קובע הסעיף כי בפני צוות השרים תונח חוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות בעניין.

הרשות קיימה בשבועות האחרונים פגישות ובדיקות מקיפות לבחינת האמצעים הדיגיטליים השונים העומדים כיום בפני הממשלה לשם הגשמת התכלית של איתור מגעים וקטיעת שרשרת ההדבקה. חוות הדעת קובעת כי האמצעי בו נוקטת כיום המדינה לצורך איתור מי שבאו במגע עם חולה קורונה בפרק הזמן שקדם לאבחונו – קרי, שימוש ביכולות הטכנולוגיות של השב"כ לצורך איכון החולה ומגעיו – טומן בחובו פגיעה קשה ביותר בפרטיותם של כל אזרחי המדינה לגביהם מופעל הכלי, ומעורר קשיים בהיבטים מרכזיים נוספים.

חווה"ד מפנה להחלטת ביהמ"ש העליון בעניין בן מאיר, לפיה "הבחירה לעשות שימוש בארגון הביטחון המסכל של המדינה לצורך מעקב אחר מי שאינם מבקשים לפגוע בה, מבלי שניתנה הסכמה לכך מצד מושאי המעקב, מעוררת קושי רב ביותר". הרשות מציינת כי היא ערה לצורך הדוחק שבהפעלת אמצעי יעיל לאיתור המגעים של חולי קורונה מאומתים, בשים לב לנתוני התחלואה ולהכרח בבלימת התפשטות המגפה. אולם, במצב הדברים הנוכחי, כאשר ברור שנגיף הקורונה אינו צפוי להיעלם בקרוב והעולם כולו נערך ל"שגרת קורונה" העשויה להימשך חודשים ואולי אף שנים, מתחזק הצורך באיתור ובשימוש באמצעים חלופיים מידתיים, שיוכלו לשמש לטווח ארוך, גם בעתות גאות ושפל של המגפה. הרשות סבורה כי נכון לעת זו יש חלופה הולמת אחרת - היישומון "המגן 2".

לדברי הרשות, היישומון "המגן 2" פותח על ידי משרד הבריאות תוך שמירה על עקרונות העיצוב לפרטיות, באופן המאפשר איתור יעיל של מגעים בטווח זמן מיידי, ובד בבד שומר בצורה המיטבית על פרטיותם של המשתמשים. היישומון העדכני עוצב כך שהוא משקלל נתוני מיקום ונתוני קרבה, באופן שעתיד להגדיל דרמטית את יעילות איתור המגעים לעומת החלופות האחרות. הגם שנדרש עוד לטייב את היישומון האמור הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטי הגנת פרטיות ואבטחת מידע, הרי שלעת הזו, ובהינתן החלופות האחרות הזמינות כיום לתפעול מהיר - הרשות סומכת ידיה על יישומון זה. היישומון מוכן להפעלה אך טרם הושק, ובהתאם לאמור בחוות דעתה - הרשות קוראת להפעלתו ולהטמעתו בקרב הציבור לאלתר.

על כן, הרשות סבורה כי המשך השימוש באמצעים המופעלים על ידי השב"כ, על מידת דיוקם המוגבל ובהינתן שמידת פגיעתם בפרטיות גדולה לאין שיעור, גם לאחר שהיישומון בגרסתו המשודרגת יופעל, תהווה פגיעה לא מידתית בפרטיות, וכן עשויה להוביל לפגיעה באמון הציבור במערכות השלטון, לכרסם באופן משמעותי במעמדה של הזכות החוקתית לפרטיות, ולהביא לנרמול של שימוש ביכולות טכנולוגיות של גופי בטחון לצורך פרקטיקות של מעקב אחר אזרחים שומרי חוק - "עמדת הרשות היא שיש להשיק ללא דיחוי את גרסת "המגן 2.0", שכן בהינתן החלופות הקיימות היא עדיפה לאין שיעור על פני שימוש בכלי מעקב פוגעני של גוף בטחון שאינו מיועד למטרה זו". מקור: הרשות להגנות הפרטיות.