החוק להסמכת השב"כ עבר בקריאה ראשונה

אולי יעניין אותך גם

הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות במאבק נגד מגפת הקורונה. אלה עיקרי  הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 -

 • הממשלה רשאית להסמיך את השב"כ לעבד "מידע טכנולוגי" - נתוני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות (מספר הטלפון של המתקשר, מספר הטלפון של יעד ההתקשרות ומועד התקשרות), למעט תוכן שיחה - כדי לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות שמטרתן זיהוי נתוני מיקומם של חולים בתקופה של 4 ימים לפני תאריך אבחונם במחלה וזיהוי האנשים שבאו איתם במגע קרוב.
 • ההסמכה יכולה להיות כללית או מוגבלת למקרים פרטניים וייחודיים, שבהם לא ניתן להשלים את זיהוי האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות.
 • ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה בהתחשב בהתפשטות הצפויה של נגיף הקורונה החדש ושלא תעלה על 21 ימים, והממשלה רשאית להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת.
 • הכנסת רשאית לבטל את ההכרזה.
 • "פעולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר ובשמירה על פרטיותם וכבודם של החולה ושל האנשים שבאו במגע קרוב עם החולה".
 • משרד הבריאות יודיע לחולה שהבקשה לקבלת סיוע נוגעת אליו, על כך שעקב אבחונו כחולה, הועברו פרטיו לבדיקה באמצעים טכנולוגיים בשב"כ. ההודעה תכלול גם מידע על מטרת הבדיקה ועל הדרך שבה יוכל החולה לברר פרטים נוספים בעניין זה.
 • משרד הבריאות יודיע לאדם שנמצא כי היה במגע קרוב עם חולה על הממצא ועל החובה החלה עליו להיכנס לבידוד. ההודעה תכלול מידע על האפשרות להגיש השגה ולא תכלול פרטים מזהים לגבי החולה.
 • השב"כ לא יעמוד בקשר עם חולים ולא יעסוק בפיקוח ואכיפה על חבי בידוד.
 • הממשלה תמנה צוות שרים שיכלול את ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, שר הבריאות, שר המשפטים, שר המודיעין ושרים נוספים שיבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות בהתחשב במצב התחלואה בישראל, בתרומת השב"כ לפעילות, בקיום חלופות ובזכות לפרטיות. בפני הצוות תונח חוות דעת הרשות להגנת הפרטיות.
 • השב"כ ישמור את המידע שיעביר למשרד הבריאות למשך 14 יום בלבד.
 • משרד הבריאות ישמור את המידע שיקבל למשך תקופת החוק + 60 יום לצורך תחקיר.
 • משרד הבריאות לא יעביר מידע שקיבל מהשירות, למעט העברת מידע לפי כל דין על כך שאדם נכלל ברשימת החייבים בבידוד.
 • המידע שנאסף לפי החוק יהיה חסוי, לא ייעשה בו שימוש לצורך הליך משפטי והוא לא יתקבל כראיה במשפט.
 • ראש השב"כ ידווח אחת לשבועיים לועדת ההכנסת לענין השירותים החשאיים על מספר האנשים שהשב"כ התבקש למסור מידע אודותם (חולי קורונה מאובחנים) ומספר האנשים שאת פרטי המידע עליהם העביר למשרד הבריאות (מי שבאו עם החולים במגע קרוב).
 • משרד הבריאות ימסור גם הוא דיווחים דומים (על כמה אנשים ביקש מידע, לכמה אנשים הודיע בעקבות המידע שקיבל מהשב"כ כי היו במגע קרוב עם חולה, כמה מתוכם אכן היו במגע קרוב עם חולה, כמה מהם אובחנו בעצמם כחולים ומה מספרם של אלה שאותרו ככאלה רק בעקבות פעולות הסיוע של השב"כ.
 • אדם שגילה מידע שהגיע אליו לפי חוק זה, או עשה בו שימוש, בניגוד להוראותיו דינו שלוש שנות מאסר.