ניו-יורק: צו זמני אוסר על העיריה לדרוש מ-Airbnb מידע על משתמשיה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט הפדרלי המחוזי בניו-יורק הוציא צו זמני המונע את כניסתו לתוקף של חוק שהעבירה עיריית ניו-יורק לפני כחצי שנה, המחייב את Airbnb ושירותי שיתוף דירות דומים למסור לעירייה מדי חודש בחודשו פרטים נרחבים אודות מי שמציע את נכסיו להשכרה באתר. בית המשפט קבע כי החוק מפר את התיקון הרביעי לחוקת ארה"ב האוסר על זרועות השלטון לערוך חיפושים בלתי סבירים בלא חשד סביר.

בתביעתה נגד החוק, Airbnb טענה כי החוק פוגע בפרטיות המשתמשים ובזכויותיהם החוקתיות. תחילה, קיבל בית המשפט קיבל את טענת החברה כי המידע המבוקש על ידי הרשויות הוא כזה שיש לחברה אינטרס לגיטימי לשמור בסודיות ולא לגלותו. בית המשפט מצא כי אינטרס החברה בשמירה על סודיות המידע מוצדק מטעמים עסקיים של אי חשיפת המידע למתחרים (לרבות מידע על מחזור המכירות, שמסירתו נדרשת לפי החוק). הוא גם מוצדק מטעמי היחסים של Airbnb עם לקוחותיה - בעלי הבתים המארחים.

בשלב השני, קבע בית המשפט כי הדרישה למידע מפרה את התיקון הרביעי לחוקה, בהתחשב בהיקף הסיטונאי של המידע המבוקש. ביחס ל-2016 למשל, החוק היה מחייב את Airbnb להמציא לעיריה מידע על 700,000 עסקאות אירוח שהוזמנו דרך האתר. בית המשפט השווה את החוק למצב בו העיריה היתה דורשת מכל המסעדות בעיר מידע על כל ההוצאות של הסועדים בהן, מהטעם שמידע כזה יסייע לרשויות לאתר הכנסה שלא דווחה כראוי לרשויות המס.

בעקבות צו המניעה הזמני שהוציא בית המשפט, Airbnb והעיריה ימשיכו בניהול העתירה העיקרית שבמסגרתה החברה דורשת לפסול את החוק לצמיתות מטעמי אי-חוקתיות.