Airbnb תובעת את עיריית ניו-יורק

אולי יעניין אותך גם

חברת Airbnb תובעת את עיריית ניו-יורק בעקבות חוק שהעבירה בחודש יולי האחרון, המחייב את האתר, ושירותי שיתוף דירות דומים, למסור לעירייה פרטים אודות בעלי נכסים המציעים את נכסיהם להשכרה באתר. החוק מחייב את האתר למסור את המידע לגוף אכיפה עירוני, על בסיס חודשי. בתביעתה, Airbnb טוענת כי החוק החדש פוגע בפרטיות המשתמשים ובזכויותיהם החוקתיות. התביעה הוגשה לביהמ"ש הפדרלי המחוזי בניו-יורק.

החוק החדש אמור להתמודד עם ההשפעה שיש לגופים דוגמת Airbnb על מחירי הדיור וזמינות הדיור בעיר. עיריית ניו-יורק סבורה כי מרבית בעלי הנכסים שמציעים את נכסים באמצעות אתרים דוגמת Airbnb, עושים כן בניגוד לחוק. גוף האכיפה אליו אמור להימסר המידע אחראי לחקור מקרים של שכירויות בלתי חוקיות בעיר. המידע עליו הסתמך גוף האכיפה עד כה נבע בעיקר ממידע אנונימי והלשנות. 

בעוד שהאתר הביע את דעתו בפומבי על כך שהחוק החדש חורג מסמכות ופוגע בזכויות חוקתיות, העירייה מסרה בתגובה כי מטרת החוק לספק לעירייה מידע קריטי שיאפשר לה לשמור על שוק הדיור ועל בטחון המבקרים בעיר, וכי בכוונת העירייה להגן עליו. לחוק החדש עשויה להיות השפעה משמעותית על עסקיה של Airbnb בניו-יורק - השוק הגדול ביותר שלה בארה"ב. כאשר חקיקה דומה התקבלה בסן-פרנסיסקו, מספר הנכסים שהוצעו להשכרה באתר ירד במחצית. מקור: Recode (מאת שירין ג'פארי).