הצעה: מתן עדיפות לשירות סלולרי לכוחות הביטחון בשעת חירום

משרד התקשורת פרסם קול קורא בנוגע להסדרה חדשה מוצעת, שתאפשר מתן עדיפות לשירות סלולרי לכוחות הביטחון, בעתות חירום. בשעת חירום רשתות התקשורת המסחריות מתמודדות עם ביקושים רבים וכתוצאה מכך רשתות התקשורת חוות עומסים גבוהים שעלולים להביא להשבתת אספקת השירות למנויים.

לפי המשרד, לגורמי הביטחון וההצלה קיימות רשתות אוטונומיות שאינן מושפעות מהעומסים ברשתות המסחריות, אולם גורמים אלה אינם יכולים להסתמך רק על הרשתות האוטונומיות לצורך ביצוע תפקידם והם מבקשים להסתמך גם על הרשתות המסחריות לצורך השלמת המענה לצרכיהם המבצעיים. מטרת ההסדרה היא לצמצם את ההפרעה לתקשורת של גופי הביטחון וההצלה בשעת חירום.

משרד התקשורת מציין כי "אמנם, יכולתם של שאר המנויים לקבל שירותי תקשורת עלולה להיפגע, היות שמתן העדיפות לגופי הביטחון וההצלה יבוא על חשבונם. אולם לדעת המשרד, על אף הפגיעה שעלולה להיווצר בשירותי תקשורת לציבור בחירום, קיימת חשיבות רבה למתן עדיפות לגופי הביטחון וההצלה, שכן הוא משרת את האינטרס הציבורי של שמירה על נפש, רכוש והסדר הציבורי בכך שהוא מאפשר לגופים הללו לבצע את תפקידם. כדי למזער את הפגיעה באינטרס הציבור לקבל שירותי תקשורת סדירים, מתן העדיפות לגופי הביטחון וההצלה יהיה רק במקרים שבהם קיים חשש לפגיעה ביכולתם לבצע את תפקידם ורק במקרים שבהם לא ניתן לתת להם מענה חלופי". מקור: משרד התקשורת.