שיתוף מידע בין מתחרים להתמודדות עם איומי סייבר - מותר. בתנאים

אולי יעניין אותך גם

העברת מידע אבטחתי בין מתחרים לצורך התגוננות בסייבר לא תחשב לפגיעה בתחרות, ככל שהמידע אינו נוגע לפעילותם העסקית. כך קובע גילוי דעת של הממונה על הגבלים עסקיים שפורסם עתה בגרסתו הסופית ("גילוי דעת 3/17 שיתוף מידע לצורך התמודדות עם איומי סייבר").

גילוי הדעת קובע שככל שהמידע נוגע רק להתגוננות - כדוגמת מידע על איומי סייבר, סממנים, חולשות, פוגענים ונוזקות - רשות ההגבלים לא תראה בהעברתו בין מתחרים מעשה העלול לפגוע בתחרות. ברגיל, העברת מידע בין מתחרים עסקיים עלולה בנסיבות מסוימות להיחשב הסדר כובל שהוא עבירה פלילית על-פי חוק.

ההגיון שבבסיס עמדת הממונה הוא שמידע בעל ערך אבטחתי הוא מטיבו טכני ואינו כולל מידע מסחרי העלול לפגוע בתחרות. יתרה מזאת, שיתוף של מידע כזה יכול אף להועיל לתחרות מפני שהוא יכול לסייע לכל הגופים, גדולים וקטנים, לאבטח את תשתיותיהם מפני איומי סייבר. 

גילוי הדעת מכיר בכך ששיתוף מידע יכול להתבצע באמצעות מיזמים משותפים שיקימו מערכות ייעודיות לשיתוף מידע בסקטורים מסוימים. הממונה מורה שמניעת גישה למערכות כאלה ממתחרים בלא הצדקה סבירה עלולה לפגוע בתחרות, להעלות את חסמי הכניסה לשוק ולעתים אף למנוע כניסת מתחרים חדשים. לפיכך מניעת גישה כאמור בלא הצדק סביר עלולה להחשב להסדר כובל.