תזכיר חוק לחסימת מספרי טלפון המפרסמים שירותי זנות

המשרד לבטחון פנים פרסם היום את תזכיר חוק חסימת גישה לשירותי בזק לשם מניעת ביצוע עבירות. החוק המוצע מבקש להתמודד עם התופעה של פרסום מספרי טלפון באמצעות כרטיסי ביקור ואמצעים נוספים, שמטרתם לפרסם שירותי זנות, סחר וסמים ועבירות דומות נוספות. התזכיר מציין כי השימוש במספר טלפון מאפשר תקשורת זולה וזמינה, בין השאר לצורך רכישת סמים וקבלת שירותי זנות. לרוב, מדובר במספר טלפון ללא בעלים רשום (כגון קו טלפון ששולם מראש), באופן המקשה להגיע אל הגורם העומד מאחורי הפרסום. בהתאם לתזכיר, חסימת הטלפון תאפשר להפסיק את ביצוע העבירה, או להקשות על ביצועה.

התזכיר מגדיר את העבירות שביצוען באמצעות מספר הטלפון יאפשר לאפשר להורות על חסימת המספר וקובע כי במידה והיה לקצין משטרה (בדרגת ניצב משנה ומעלה) יסוד סביר להניח כי מספר טלפון משמש לביצוע אחת מהעבירות הקבועות בחוק, וכי יש יסוד לחשש שהמספר ימשיך לשמש לביצוע עבירה אם המספר לא ייחסם באופן מיידי, אזי הוא רשאי לתת צו המורה לבעל רישיון בזק לחסום את המספר לתקופה שלא תעלה על 30 ימים. התזכיר מורה עוד כי לא יינתן צו חסימה אלא לאחר שנמסרה למנוי, בעל מספר הטלפון, אם ניתן לאתר אותו בשקידה סבירה, הודעה שלפיה יש יסוד סביר לחשד כי מספר הטלפון משמש לביצוע עבירה ולאחר שניתנה לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו. בנוסף, קובע תזכיר החוק הסדרים המאפשרים לבית המשפט להאריך את תקופת החסימה.