ישראל: תזכיר חוק לטיפול בציוד אלקטרוני

אולי יעניין אותך גם

משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ- 85,000 טון לשנת 2010 ושיעור הגידול בכמות זו משנה לשנה גבוה משיעור העלייה הכולל בכמות הפסולת המוצקה בישראל. כך מגלה תזכיר חוק לטיפול בציוד אלקטרוני [חוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, התשע"א-2011] שהמשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להתייחסות הציבור. לדברי התזכיר, שהכינה היועצת המשפטית של המשרד, עו"ד דלית דרור: "פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי אינה הומוגנית ומורכבת מסוגי מכשירים רבים וממרכיבים רבים. כ- 50% מפסולת זו מורכבים מברזל ופלדה, 20% נוספים מפלסטיק לרבות מעכבי בעירה, כ- 10% נוספים מתכות אחרות ועוד כ- 3% של מעגלים מודפסים. הרכב הטרוגני זה, מצריך התייחסות מיוחדת לציוד האלקטרוני והחשמלי ולפסולת הנוצרת מציוד זה, כדי לצמצם את השפעתם הסביבתית".

החוק המוצע כולל הסדר מקיף לטיפול בציוד אלקטרוני בישראל. הוא מטיל על יצרן או יבואן של ציוד אלקטרוני את האחריות לטפל בפסולת הנוצרת מהציוד שהם מוכרים ולשאת בעלות המלאה הכרוכה בכך. עקרון זה מכונה בתזכיר בשם 'אחריות יצרן מורחבת'. הוא חל לא רק על הציוד כפשוטו אלא גם על רכיביו, כדוגמת סוללות ומצברים. עם זאת הוא מבקש לפטור מתחולתו ציוד אלקטרוני רפואי מזוהם, וכן (כמה צפוי בישראל...) ציוד שנקבע שהוא משמש את מערכת הביטחון. כדי להבטיח כי יצרן ויבואן קטנים ישאו גם הם בעלויות הסביבתיות של הטיפול בפסולת מציוד אלקטרוני שהם מוכרים, מוצע לקבוע היטל שיחול עליהם, המתחשב בין היתר באפשרויות שימוש חוזר, מיחזור או טיפול אחר בפסולת הנוצרת מהציוד האלקטרוני.

החוק המוצע מורה שיצרן ויבואן יהיו חייבים לאסוף פסולת ציוד אלקטרוני בשיעור של 65 אחוזים מסך משקל הציוד האלקטרוני שמכרו בממוצע בשנתיים שקדמו לכך. כמו כן, יהיה עליהם למחזר בכל שנה 70 עד 80 אחוזים מכלל הפסולת שאספו. כדי לאפשר להם לקיים את חובתם באופן יעיל, יצרנים ויבואנים יפעלו במסגרת של התאגדויות יצרנים ויבואנים שקיבלו הכרה מגורם מוסמך במשרד להגנת הסביבה וכל יצרן ויבואן יהיה חייב לקבל שירותים מהתאגדות כזו.

עוד מהוראות החוק המוצע -
  • כל רשות מקומית, וגורמים אחרים שאינם מקבלים שירותי פינוי פסולת מרשות מקומית (כגון חלק מנמלי התעופה ונמלי ים, ושמורות טבע וגנים לאומיים) יקבעו הסדרים להפרדה של פסולת ציוד אלקטרוני ולפינוי של פסולת ציוד אלקטרוני מופרדת מתחומם.
  • ייאסר על אדם להשליך פסולת ציוד אלקטרוני ולפנות פסולת כזו, אלא בהתאם להסדר ההפרדה והפינוי שנקבעו באותו מקום.
  • משווק המוכר לאדם ציוד אלקטרוני, יאפשר לאותו אדם למסור לו פסולת מציוד אלקטרוני דומה, בכמות ובמשקל דומים, ללא תשלום על כך (היכונו היכונו חנויות קטנות לממכר מוצרי מחשב... law.co.il מניח שהוראה זו תתקל בהתנגדות);
  • החל משנת 2020, תיאסר הטמנת פסולת ציוד אלקטרוני שאינה תוצר לוואי של מיחזור מוכר או השבה מוכרת;
  • בסמכות השר לקבוע הוראות לעניין אמצעים שיש לנקוט בשלבי הייצור של ציוד אלקטרוני שנועדו לצמצם, בין היתר, את ההשפעות השליליות של פסולת ציוד אלקטרוני ואת הכמות של פסולת – לדוגמה על-ידי צמצום חומרים מסוכנים בציוד האלקטרוני, והתאמת החומרים והרכיבים בציוד זה לשימוש חוזר, מיחזור או השבה;
  • התזכיר המוצע כולל שורה של הוראות עונשיות ששיאן בעונש מאסר שנה או קנס בסכום של עד 452,000 ₪ לתאגיד (מחצית הסכום ליחיד);