ישראל: אושר מיזם למדידת ודירוג אתרי אינטרנט

הממונה על ההגבלים העסקיים החליטה ליתן פטור, לתקופה של שלוש שנים, להסדר כובל בין חברי וועדת מדרוג לסקר שיעורי גלישה באינטרנט. הוועדה היא עמותה הנמצאת בתהליכי רישום. מטרת המיזם היא למדוד צריכה של אתרי אינטרנט, לרבות על-ידי מדידת ודירוג התעבורה בהם, הפופולאריות והערכת הגולשים. הוועדה דלעיל תקים מנגנון מוסכם לדירוג אתרי אינטרנט, תבצע מחקרים ותספק לחבריה נתונים שונים אודות השימוש באינטרנט. במיזם החדש חברים, נכון להיום, משרדי פרסום ואתרי אינטרנט. בעקבות הערת רשות ההגבלים העסקיים, תתאפשר החברות גם למפרסמים. הממונה, רונית קן, מצאה במסגרת החלטת הפטור כי הקמת הוועדה עשויה להביא להגברת התחרות, אך הביע חשש מפני מניעת קבלת חברים חדשים, העברת מידע ותיאום אסור בין חברי הוועדה. בעקבות ההערות, צומצם שיקול דעת הוועדה ביחס לקבלת חברים חדשים ונקבעו אמות מידה אוביקטיביות לקבלה. עוד נקבעה בתקנון, נוסחה לחישוב מחיר הנתונים שתפיק הוודעה, לצורך רכישתם על-ידי צדדים שלישיים. מקור: רשות ההגבלים העסקיים. לעיון בהחלטת הפטור המלאה.