הכנסת תדון: האם המדינה תנפיק תעודות אלקטרוניות

אולי יעניין אותך גם

ביום שני תדון ועדת המדע בכנסת, בראשות ח"כ מאיר שטרית, בהצעת חוק המיועדת לאפשר למדינה לשמש כגורמים מאשרים לפי חוק חתימות אלקטרונית. לקראת הדיון פירסמה ועדת המדע של הכנסת נוסח מתוקן של ההצעה שגיבש משרד המשפטים בהסכמה עם השר מיכאל איתן (מי שהוליך את חקיקת חוק חתימה אלקטרונית בכנסת). לפי הנוסח המתוקן, סמכות המדינה להנפיק תעודות אלקטרוניות הוגבלה רק למסמכי זיהוי כמשמעם בחוק המאגר הביומטרי (במובהק, תעודת זהות ודרכון) וכן למסמכי זיהוי לעובדי המדינה וממלאי תפקיד מטעמה.

משרד המשפטים אומר במכתב לוואי לוועדה - "עמדת הממשלה הינה כי אין זה ראוי לבסס תשתית לאומית של "זיהוי אלקטרוני" על פעילות של גורמים  פרטיים בלבד. בנוסף, תלות בגורם פרטי להנפקת תיעוד רשמי או לביצוע פעולות משפטיות המחויבות בדין, אינה רצויה ואיננה מוצדקת".

בהצעת החוק המתוקנת מהדהדת דאגה חריפה מקיומו של גורם מאשר אחד ויחיד עד כה בישראל:  לכן קובעת ההצעה, בין השאר, כי החל מינואר 2011 רשאית המדינה להנפיק תעודות גם שלא על גבי מסמך מזהה אם התעודה דרושה לצורך ביצוע חובה המוטלת על מבקש התעודה על פי דין או על פי דרישה של רשות מרשויות המדינה ואם הממשלה החליטה על כך לאחר שנוכחה שרק גורם מאשר אחד  מנפיק תעודות אלקטרוניות למטרות האמורות, ועקב כך או עקב ליקויים באופן פעולתו של הגורם המאשר על פי הוראות חוק זה, יש חשש לפגיעה ביכולתם של מי שהוטלה עליו חובה או דרישה כאמור, למלא הוראות או דרישות בהתאם לכל דין. law.co.il מזכיר שתיקון לחוק מע"מ שהתקבל לאחרונה יחייב את כל העוסקים בישראל להגיש לרשות המסים דיווחים מפורטים חתומים בחתימה אלקטרונית...

בנוסף, אם  נמחק או הותלה רישומו של גורם מאשר במרשם, או שנפסקה  פעילותו של גורם מאשר, או שנוכחה הממשלה על פי חוות דעתו של הרשם כי קיימים בפעילותו של גורם מאשר ליקויים חמורים המעלים חשש לפגיעה במהימנות התעודות האלקטרוניות שהוא מנפיק, ולא קיים גורם מאשר אחר היכול לספק את השירות, רשאית היא להורות על הנפקת תעודות אלקטרונית בידי המדינה לאותן מטרות, אף לפני התאריך הקובע. 

law.co.il מזכיר שדו"ח רשם הגורמים המאשרים מצא ליקויים חמורים בפעולת הגורם המאשר קומסיין וכי בדיון שהתקיים בעניין זה בכנסת ניכרה מתיחות בין הרשם, עו"ד עמית אשכנזי, לגורם המאשר שתחת פיקוחו.