מהפכה במע"מ: דיווחים אלקטרוניים מקוונים החל מ-2012

אולי יעניין אותך גם

דו"חות למע"מ בגין שנת 2012 ואילך, יוגשו באופן מקוון וייחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת או בחתימה אלקטרונית מאושרת. כך קובע תיקון לחוק מס ערך מוסף שחוקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 [זה השם המאד-ארוך-ולא-ידידותי של מה שנודע כחוק ההסדרים במשק המדינה].

התיקון שבחוק ההסדרים שינה - לצורך הדיווחים המקוונים למע"מ בלבד - את הגדרת "חתימה אלקטרונית מאובטחת" שבחוק חתימה אלקטרונית: כעת היא חלה על חתימה מאובטחת כהגדרתה בחוק המקורי, שהונפקה על ידי המדינה או מי שהמדינה הסמיכה אותו. הגדרת חתימה אלקטרונית מאושרת נותרה בלא שינוי. חתימה כזו היא חתימה מאובטחת שהתלוותה לה תעודה אלקטרונית שהונפקה על-ידי גורם מאשר רשום.