תזכיר חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 16), התשפ"ד-2024

תזכיר לתיקון מקיף של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בעקבות מסקנות צוות בין משרדי שעסק בגיבוש המלצות לתיקון החוק. עיקרי ההמלצות כוללות קביעת מנגנון לפניה מוקדמת לפני הגשת תובענה ייצוגית במקרים המתאימים לכך, התמודדות עם הסדרי "קופונים" ותרומות מוצרים, קביעת כללים אחידים וברורים בקביעת גמול ושכר טרחה בהתאם לתועלת הממשית שהושגה בהליך, התמודדות עם סכומי תביעה מופרזים, פרסום הפיצוי לחברי הקבוצה, הרחבת האפשרות להגשת תובענות ייצוגיות בידי ארגונים, הרחבת האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בגין פגיעה בפרטיות, ועוד. 

התזכיר מציע להרחיב את התוספת השנייה לחוק, כך שתאפשר הגשת תובענות ייצוגיות בעילה של פגיעה בפרטיות [לפי פסקאות 1, 2, 3, 5-9 או 11 בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות]. בנוסף, התזכיר מציע לאפשר הגשת תובענה ייצוגית בעילה של הפרת סעיף 8(ב) לחוק הגנת הפרטיות, האוסר על שימוש במידע שבמאגר מידע החייב ברישום, אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר, וכן בעילה של הפרת החובה הקבועה בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות בדבר ההודעה שיש למסור לאדם בעת פניה אליו לקבלת מידע.

התזכיר מציע גם לאפשר הגשת תובענה ייצוגית בעילה של ניהול או החזקת מאגר מידע החייב ברישום חרף החלטת הרשם על סירוב לרשום מאגר מידע או על השהיית רישום המאגר לפי סעיף 10(ב1), ובניגוד להוראת סעיף 10(ב2) לחוק הגנת הפרטיות, או חרף החלטת הרשם על התליית תוקפו או ביטולו של רישום מאגר מידע לפי סעיף 10(ו). לבסוף, התזכיר מציע לאפשר הגשת תובענה ייצוגית בעילה של הפרת הוראה מהוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, שגרמה לאירוע אבטחה חמור, ביחס לחלק מהותי מהמאגר או ביחס למידע על אודות למעלה מ-1,000 נושאי מידע, לפי הנמוך מבניהם. 

התזכיר מציע בנוסף כי בתובענות ייצוגיות בעילה של הפרת הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), שיוגשו כנגד גוף ציבורי, תוענק לגוף הציבורי הגנה במקרים בהם יוכח כי תוקנה ההפרה עד למועד של 120 ימים מהמועד שהומצאה הבקשה לאישור. הטעם להוראות אלה נעוץ באופי הציבורי של הגוף וברצון לעודד הגשת תובענה ייצוגית בעילה זו, תוך שמירה על התקציב הציבורי והתמקדות בתיקון ההפרה כלפי העתיד.