חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה)(בקשה מרחוק להנפקת מסמך זיהוי), התשפ"ד-2023

תזכיר לתיקון חוק המאגר הביומטרי, לצורך יישום מנגנון של הגשת בקשות מרחוק למסמכי זיהוי, על-בסיס נתונים ביומטריים שניטלו, נשמרו במאגר הביומטרי והוכללו בתיעוד קודם שהונפק בשנים האחרונות. תעודות זהות ודרכונים ביומטריים שיונפקו בדרך זו יהיו תקפים לתקופה מרבית של חמש שנים. לצד מנגנון זה, ימשיכו לשכות רשות האוכלוסין לקבל בקשות לתיעוד גם בדרך הרגילה של תהליך הרכשה הכולל נטילת אמצעים ביומטריים. לאזרחים תהיה אפשרות לבחור בין אחת משתי הדרכים. התיקון המוצע הוא הוראת שעה שתהיה תקפה למשך חצי שנה, עם אפשרות להאריכה לתקופה של עד חצי שנה נוספת.