תזכיר חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס'...), התשפ"ד-2023

תזכיר לתיקון חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, שמטרתו להבהיר הסדרים שונים בחוק, בדגש על עולמות המחשב והסייבר, ובכלל זה התאמת הסמכויות לקבלת, איסוף והעברת מידע, לרבות ממאגרי מידע, בכפוף למנגנוני אישור, פיקוח ובקרה.