הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' )(מערכת צילום ביומטרית), התשפ"ד-2023

הצעת חוק ממשלתית שמטרתה להסדיר היבטים של הצבת מערכות צילום ביומטריות במרחב הציבורי, ושימוש בהן על-ידי משטרת ישראל. מערכות הצילום כוללות יכולות עיבוד המאפשרות צילום של אנשים והשוואה למידע מזוהה שהוזן למערכת, באופן שעשוי לאפשר לזהות את האדם המצולם. השימוש המשטרתי במערכות צילום ביומטריות יכול שייעשה בדרך של הכללה מבעוד מועד של פרט זיהוי על אדם מסוים (באופן שמאפשר למערכת לספק התראה כאשר פרט זה נקלט בעדשות המצלמה בזמן אמת), או בדרך של בדיקה בדיעבד של צילומים שנקלטו במצלמות.

בהתאם לדברי ההסבר להצעת החוק: "שימושים אלו מאפשרים למשטרה להתחקות אחר זהותם ומיקומם של חשודים בביצוע עבירות, ולכן מהווים כלי יעיל ואפקטיבי לצורך גילוי ומניעת עבירות ומילוי תפקידי המשטרה בשמירת הסדר הציבורי והגנה על שלום הציבור ובטחונו". במסגרת התיקון מוצע להוסיף לפקודת המשטרה את סימן ב'1, שעניינו מערכות צילום ביומטריות, ובו לעגן את הכללים שיחולו לגבי מערכות כאמור. לעיון בתזכיר החוק.