טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (ממונה על הגנת הפרטיות במאגר הביומטרי), התשפ"ג–2023

טיוטת תקנות שפרסם משרד הפנים, שנועדו להסדיר את התנאים והדרישות לכשירות לכהונה כממונה על הגנת הפרטיות במאגר הביומטרי, תחומי אחריותו של הממונה ואופן ביצוע תפקידו, ובכלל זה את אופן ביצוע תסקיר השפעה על פרטיות במערכות הרשות. טיוטת התקנות נועדה להסדיר גם את סמכויות הביקורת והפיקוח של הממונה על המידע היוצא מן המאגר בהתאם לחוק, בדגש על סוג המידע אותו ניתן להעביר, היקפו, המטרות שלשמן יועברו, תנאי ההעברה, בעלי התפקידים המוסמכים להעביר, קבלת מידע ומחיקת המידע בתום השימוש בו.