תזכיר חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': תקשורת דיגיטלית

חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב–2022 [שאף שינה אף שם החוק ל"חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח-2018"], מסדיר שליחת מסרים מגופים ציבוריים ליחידים ולתאגידים באופן דיגיטלי. החוק, לאחר שתוקן, נועד להביא לשיפור ברמת השירותים הדיגיטליים לתושבי המדינה. בהתאם לתזכיר, על אף תיקון החוק, נותרו מספר חסמים בירוקרטיים שהתזכיר מציע כעת לתקן. להלן עיקר התיקונים שמציע התזכיר:

  • לאפשר לכלל הגופים הציבוריים המנויים בתוספת לחוק להשתמש בו, ללא הוספת דרישות נוספות שקבועות כיום בחוק;
  • לבטל את חובת שליחת הדיוור באמצעות "מערכת מאושרת" ולקבוע כי גופים הציבוריים יוכלו לשלוח מסרים דיגיטליים בהתאם לכל הוראות הדין הרלוונטיות ובכפוף לקיומו של מנגנון הזדהות בהתאם למידת רגישות המסר;
  • להבהיר כי גוף ציבורי יוכל לקיים שיחה עם נמען אגב שליחת מסר;
  • לקבוע כי בסמכות השר הממונה על החוק ובהסכמת שר המשפטים או שר הפנים על פי הנדרש לפעול לשינוים הרלוונטיים ללא דרישת אישורים נוספים;
  • לבטל את הקביעה למבחן מיומנות שונה לבדיקת מיומנות דיגיטלית לעניין מסר אזהרה;
  • לאפשר לשר הממונה על החוק להפוך את החוק מרשות לחובה בכל עת ולא רק לאחר ארבע שנים כפי שקובע כיום החוק, תוך הותרת ברירת המחדל לעניין אפשרות סירובו של יחיד לקבלת דיוור מגופים ציבוריים;
  • לבטל את האפשרות לרשום מען דיגיטלי של הורה בכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין.