צו פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה)(דחיית יום התחילה לעניין יחיד), התשפ"ג-2023

חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב–2022, מסדיר שליחת מסרים מגופים ציבוריים ליחידים ולתאגידים באופן דיגיטלי. לפי ס' 19 לחוק, מועד התחילה לעניין יחיד הוא 7 חודשים מיום פרסומו או במועד שבו פרסם מנהל רשות האוכלוסין וההגירה הודעה ברשומות כי הרשות השלימה את היערכותה ליישום ההוראות, לפי המוקדם. בהתאם לכך, מועד התחילה לכל המאוחר הוא ביום 27.1.2023. עוד קובע החוק כי השר רשאי להאריך, בצו, את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים. רשות האוכלוסין טרם השלימה את הקמת מערכת איסוף המענים הדיגיטלים ולפיכך נדחתה כניסת החוק לתוקף ב-6 חודשים, לעניין דיוור ליחיד בלבד [לעיון בטיוטת הצו].