תזכיר חוק ניוד מידע בריאות, התשפ"ג-2023

תזכיר חוק שפרסם משרד הבריאות, שמטרתו "להניח את התשתית הרגולטורית הנדרשת, על מנת שכאשר מטופל מעוניין להנגיש את מידע הבריאות שקיים על אודותיו עבור קבלת שירות בריאות, ניתן יהיה לאפשר לעשות כן במועד ובמקום שבו המידע נדרש, תוך שמירה על פרטיות המטופלים ואבטחת המידע". התזכיר כולל הוראות בנושאים הבאים: סטנדרטיזציה ואיכות המידע; קביעת סלי מידע בריאות; חובת העברת מידע למקבל מידע; רישיון למקבל מידע; מטרות השימוש במידע; מרשם השירותים; הוראות החלות על מקבלי מידע ועל מקורות מידע, והנגשת מידע למטופלים ואכיפה.