טיוטת תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי), התשפ"ג-2022

טיוטת תקנות שמקדם משרד המשפטים, שנועדו לקבוע הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי, למעט מידע שהעביר במישרין אדם על עצמו. התקנות מתפרסמות על רקע הליך בחינה שמקיימת נציבות האיחוד האירופי ביחס לישראל, לצורך בחינת חידוש מעמד התאימות (Adequacy) שניתן לישראל על ידי האיחוד בשנת 2011 (כמדינה שרמת הגנת המידע בה תואמת לרמת ההגנה על מידע אישי הנוהגת במדינות האזור הכלכלי האירופי, ולכן מידע אישי אליה יכול לעבור באופן פשוט ונוח). התקנות המוצעות קובעות ארבע חובות שיחולו על בעלי מאגרי המידע בישראל, ביחס למידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי: חובת מחיקת מידע, הגבלת החזקת מידע שאינו נחוץ, חובת דיוק מידע וחובת יידוע.