טיוטת תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית)(תיקון), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות שפרסם משרד התחברה, לשם הקמת יחידת אכיפה מיוחדת לעבירות בנתיב תחבורה ציבורית, אשר תוקם במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. סמכויות המפקחים יהיו הסמכויות הקנויות לרשויות מקומיות לאכיפת עבירה של נסיעה שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית. טיוטת התקנות מציעה להתאים את תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית), התשע"ז-2016, כך שיחולו גם על יחידת האכיפה.