חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 76), התשפ"ב-2022

שינוי מתכונת האסדרה למתן שירותי תקשורת. ברירת המחדל לאסדרת מתן שירותי תקשורת בישראל תהיה באמצעות רישום במרשם שינהל מנכ"ל משרד התקשורת. על הרשומים במרשם יחולו תנאים שייקבעו בהיתר כללי. לעיון בהצעת החוק [מאי 2021]. לעיון בתזכיר החוק [אוגוסט 2020].