הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 76)(שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א-2021

הצעת חוק ממשלתית [1404] המציעה לשנות את מתכונת האסדרה למתן שירותי תקשורת הקבועה בחוק, באופן שיקטין את הנטל הביורוקרטי, יפחית חסמי כניסה לשוק, ויתאים למקובל בעולם בתחום התקשורת. ברירת המחדל לאסדרת מתן שירותי תקשורת בישראל תהיה באמצעות רישום במרשם שינהל מנכ"ל משרד התקשורת. על הרשומים במרשם יחולו תנאים שייקבעו בהיתר כללי. ההצעה כוללת גם תיקון להוראות סעיף 30א לחוק (הידוע כ"חוק הספאם"). לעיון בתזכיר החוץ [אוגוסט 2020].