הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 76)(הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב-2022

הצעת חוק מטעם הכנסת [927] המבקשת לתקן את הסדר ניטראליות הרשת וניטראליות ציוד התקשורת הקבוע בסעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההצעה נועדה להרחיב את הזכויות שנקבעו בסעיף 51ג(ג)(2)(א) לחוק, ולהחליף אותו בהסדר מפורט יותר. לפי המוצע, למנוי או לקבוצת מנויים תהיה זכות לבקש מבעל רישיון, ממי שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן או ממי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, בבקשה פרטנית ומנומקת שנמסרה בנפרד מהסכם ההתקשרות, לבצע אחד או יותר מאלה:

  • הגבלה או חסימה בעניינים המפורטים בסעיף 51ג(ב)(1)-(3);
  • הגבלה או חסימה של שירות שבעל רישיון נותן או שניתן באמצעותו;
  • ייחוד שירות של סל של כמה שירותים או של מספר טלפון לציוד תקשורת מסוים של המנוי;
  • הגבלת שימוש בציוד תקשורת מסוים לשימוש רק עם ציוד תקשורת אחר;
  • קביעה כי מספר הטלפון של המנוי ישמש רק לסל שירותים מסוים;
  • הגבלת זכויות המנוי לפי כל דין, ובכללן הגבלת הזכות של המנוי לנייד מספר טלפון.

ההצעה מבוססת על הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת משה ארבל ואח' [פ/3637/24].