טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות. שרת הפנים הודיעה כי בכוונתה להפעיל את סמכותה לפי סעיף 5א לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז–2017, ולהורות על הנפקת מסמכי זיהוי לתקופה של עד 10 שנים, ללא תלות במתן הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי, בשונה מהמצב שהיה עד כה, כאשר לתושב שרק תמונת פניו הוכללה במאגר הביומטרי הונפק מסמך זיהוי בתוקף לעד 5 שנים בהתאם לסעיף 5א לחוק.