תזכיר חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 19 – הוראת שעה)(פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה), התשפ"ב-2022

החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, מאפשר לבני משפחה לפנות לבית משפט בבקשה לקבלת צו הגנה, בהתקיים העילות הקבועות בחוק. אין כיום בחוק כלי המסייע באכיפת הצו ומעקב אחר קיומו בזמן אמת. מטרת החוק המוצע היא לאפשר לביהמ"ש במקרים המתאימים להטיל תנאים לפיקוח על קיומו של צו הגנה, באמצעות פיקוח טכנולוגי המבוסס על טכנולוגיית GPS. הפיקוח יאפשר ניטור רציף ובזמן אמת אחר מקום הימצאותו של המפוקח, התראה והקפצת כוח במקרים המתאימים, על-מנת למנוע פגיעה בבן המשפחה המוגן בצו. על-מנת שהפגיעה בפרטיותו של אדם תהיה במידה שאינה עולה על הנדרש, קובע התיקון המוצע תנאים להפחתת הפגיעה בפרטיות ככל האפשר, וזאת באמצעות קביעת הוראות כגון בדבר אופן החזקת המידע ושמירתו, שמירה על סודיות, חיווי אודות מקום הימצאו של אדם יתקבל רק במצב של כניסה לטווח אזהרה או טווח הפרה, והכל באופן המפחית את סיכוני אבטחת המידע ופגיעה בפרטיות תוך שמירה על השגת תכלית הפיקוח הטכנולוגי.