טיוטת תקנות נתיבים מהירים (הגנת הפרטיות), התשפ"ב-2022

חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000, מסמיך את שרת התחבורה להכריז על נתיב כ"נתיב מהיר", המוגדר כנתיב שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה ושניתנת בו עדיפות לנסיעת רכב ציבורי. בתיקון מס' 3 לחוק נוספו סמכויות לבעלי זיכיון לפי החוק, לרבות סמכויות להצבה, לתפעול ולתחזוקה של מצלמות לשם זיהוי רכב שנסע בנתיב המהיר וספירת הנוסעים ברכב, ולהפקת צילומים שתועדו במצלמות למטרה האמורה, בכפוף להוראות שייקבע שר המשפטים בתקנות. טיוטת התקנות גובשה על יסוד הוראות התיקון לחוק, על מנת לאפשר את הגשמת תכלית הצבת המצלמות, תוך צמצום היקף התיעוד והשימושים האפשריים בו למידה הנדרשת לשם כך. כל זאת, לשם צמצום הפגיעה בפרטיותם של העוברים והשבים במרחב הציבורי, תוך התאמה למאפייני הצילום המותרים על פי התיקון לחוק ולתכליתם.