טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר (הארכת תקופת תוקפו של מסמך זיהוי)(הוראת שעה), התשפ"ב–2022

טיוטת צו מטעם משרד הפנים להערות הציבור. טיוטת הצו מבקשת לקבוע כי תוקפם של מסמכי זיהוי (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) יהיה לתקופה שלא תעלה על עשר שנים – גם כאשר מדובר בתושב שלא נתן את הסכמתו לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי. כך, תוקפו של מסמך זיהוי של תושב שרק תמונת תווי הפנים שלו נכללה במאגר הביומטרי, לא יוגבל לחמש שנים אלא יינתן לתקופה שלא תעלה על עשר שנים.