הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - מחיקה ממאגרי מידע), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3165/24] של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ואח', המבקשת "לעגן בחקיקה את זכותו של אדם להגן על מידע אודותיו ואת זכותו לדרוש מחיקת מידע אודותיו ממאגר". הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, בדרך של הוספת חובה על מבקש המידע לציין מתי יבוקש אישור מחודש להחזיק במידע, תוך ציון של הזכות לבקש למחוק את המידע. בנוסף, הצעת החוק מציעה לעגן את זכותו של אדם לדרוש למחיקת מידע על אודותיו, בין אם בפנייתו לבעל המאגר, או באופן אוטומטי אם חלפו חמש שנים מקבלת הודעה לפי סעיף 11, ולא נתקבל אישור מחודש להחזיק במידע.