תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022

התזכיר מבקש לעגן בחקיקה את הסדרת העיסוק בשירותי תשלום הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים. שירותים אלה, שעיסוק בהם יחייב רישיון ופיקוח מאת רשות ניירות ערך, כוללים ייזום תשלום; מתן הוראת תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; העברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו וכן ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים.

מדובר באסדרה של הפעילות המסורתית בתחום התשלומים האלקטרוניים שכלולים ב-PSD2 והיא צפויה לעודד את התחרות בכך שתאפשר לגורמים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום ולהתפתח בו לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק, והכל לצד שמירה על עניינם של הלקוחות. תזכיר החוק נכתב על בסיס המלצותיה של הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים, שקבעו את הצורך באסדרת תחום שירותי התשלום המתקדמים לשם הבטחת ההגינות והגברת אמון הציבור בהם, באופן שיביא להרחבת השימוש בהם. תזכיר החוק קובע כי הגופים בעלי הרישיון נדרשים לדאוג לקיומם של מנגנונים נאותים ומתקדמים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, לרבות הגנת סייבר.