הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), התשפ"ב-2021

הצעת חוק ממשלתית נרחבת לתיקון חוק הגנת הפרטיות המיושן, לרבות הגברת יכולות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, צמצום חובת הרישום של מאגרי מידע וכן התאמת הגדרות החוק להתפתחויות הטכנולוגיות ולחקיקת פרטיות מודרנית.