הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרק ב' להצעת חוק התכנית הכלכלית עוסק ב"דיוור דיגיטלי" וכולל הצעה לתיקון בחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018. התיקונים המוצעים בפרק נועדו להתאים את אופן שליחת המסרים על ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה. מבוסס על תזכיר חוק שפרסם משרד הדיגיטל הלאומי בחודש מאי 2021.