תזכיר חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק ____' : דיוור דיגיטלי

תזכיר החוק מציע להתאים את אופן שליחת המסרים על-ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה. דיוור דיגיטלי יאפשר את שליחת המסר באופן מידי בערוץ זמין, אמין, נגיש מאובטח, מהימן וזול, תוך שמירת פרטיותו של הנמען. התזכיר מבקש לייעל את תהליך ההתקשרות עם גופים ציבוריים, הן מנקודת המבט של מקבל המסר והן מנקודת המבט של הגוף הציבורי השולח אותו.

עיקריו של תזכיר החוק כוללים את רישומו של מען דיגיטלי [מספר טלפון / כתובת דוא"ל] על-ידי יחידים ותאגידים; קביעת סטנדרטים לשליחת מסר באופן דיגיטלי על ידי גוף ציבורי; דיוור דיגיטלי השקול לשליחה בדואר או בדרך אחרת; חזקת מסירה של מסר שנשלח באופן דיגיטלי; ותיקונים עקיפים בחוקים המסדירים את המרשמים השונים בהם יעודכן המען הדיגיטלי, כגון מרשם האוכלוסין, מרשם החברות, מרשם העמותות ומרשם האגודות השיתופיות.