הצעת חוק החברות (תיקון מס' 34)(רישום חברה באופן מקוון), התש"ף-2020

הצעת חוק ממשלתית [1351]. כדי להקל את הליך רישומה של חברה, ולאור ההתפתחויות הטכנולוגיות, הצעת החוק מציעה כי אימות החתימות על-גבי תקנון החברה המוגש בעת בקשת הרישום, יוכל להיעשות גם בדרך מקוונת שתיקבע בתקנות. לעיון בתזכיר החוק.