תזכיר חוק החברות (תיקון מס'...)(אימות חתימת בעלי מניות ראשונים על תקנון באופן מקוון), התש"ף-2020

לפי הדין הקיים, ייסוד חברה בישראל מחייב כי מסמכים שיש להגיש לרשם החברות יאומתו בחתימת עו"ד. תזכיר החוק מבקש לתקן את סעיף 23(ב) לחוק החברות, ולאפשר, לצד אימות החתימה על התקנון בידי עו"ד, גם אימות החתימה בדרך אחרת שתיקבע בתקנות. בטיוטת תקנות המופצת להערות הציבור ביחד עם התזכיר, מוצע לאפשר לחותמים על התקנון הזדהות מקוונת וחתימה אלקטרונית על התקנון.