תזכיר חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

התזכיר מציע לעגן בחקיקה ראשית, כהוראת שעה, את הסמכת השב"כ לסייע במאמץ לצמצום התפשטות נגיף הקורונה. התזכיר מציע לקבוע את התנאים להפעלת סמכות השב"כ ואת הפעולות הקונקרטיות שיוסמך לבצע בהתקיימם. תנאי להפעלת הסמכויות הוא הכרזה של הממשלה לפיה שוכנעה כי בשל חשש ממשי להתפשטות רחבה של המחלה, ובהעדר חלופה מתאימה ביחס לסיכון לציבור מהמחלה, קיים צורך ממשי בהסתייעות בשב"כ לפי החוק.