הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף-2020

על רקע התמודדות מדינת ישראל עם התפרצות נגיף הקורונה, מוצע לקבוע כי רשות המקומית תהיה רשאית לקיים ישיבות מועצה בדרך של היוועדות חזותית (video conference).