הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)(הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020

הצעת החוק מציעה להסמיך את משטרת ישראל לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, באופן מדגמי, בנקודת זמן מסוימת ובאופן שאינו מתמשך או רציף. הסמכות נועדה לאפשר למשטרה לסייע למשרד הבריאות לפקח על הוראות צו בידוד בית, ועל ידי כך לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה ולהבטיח, ככל האפשר, את בריאות הציבור.