תזכיר חוק הרשויות המקומיות (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית)(הוראת שעה), התש"ף-2020

תזכיר החוק מציע לאפשר סמכות לראש רשות מקומית להורות לזמן ישיבת מועצה ולקיימה בהיוועדות חזותית (Video Conference).