תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020

תקנות שעת חירום בעקבות משבר הקורונה, המתקנות את חוק נתוני תקשורת ומסמיכות קצין משטרה לקבל (בלי צו שיפוטי) נתוני מיקום של חולה, המצויים באותה עת במאגר המידע של בעל רישיון בזק, לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים, כדי למנוע או לצמצם את התפשטות הקורונה. בכלל זה אפשר לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד.