תזכיר חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס'__)(סמכות איכון לצורך מסירת הודעת נפגעים), התש"ף-2020

תיקון מוצע לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. לפי דברי ההסבר של התזכיר, ההתפתחויות הטכנולוגיות ומהירות התפשטותן של שמועות ברשתות החברתיות, מקשות על מימוש חובתן של רשויות הצבא להבטיח כי קרובי המשפחה יהיו הראשונים לשמוע את ההודעה על נפילתו או פציעתו הקשה של חייל ולקבלה בצורה ראויה. לשם כך, מציע התזכיר לעגן בחוק את סמכות מערך הנפגעים לקבל נתוני מיקום של מנוי השייך לקרוב של חייל, על מנת למסור לו הודעת נפגעים בדבר אותו חייל. מוצע לתקן את חוק השיפוט הצבאי כך שניתן יהיה לקבל, ללא צו שיפוטי, נתוני מיקום של קרוב משפחה של חייל לצורך הודעה על נפילתו או פציעתו באורח קשה, אם לא ניתן לאתר את קרוב משפחתו בדרך אחרת.