טיוטת תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), התשע"ט-2019

אולי יעניין אותך גם

טיוטת תקנות מטעם משרד המשפטים, מכוח סעיף 60ח לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. 

בתיקון מספר 5 לחוק זכות יוצרים נקבעה המסגרת הדיונית להליך של חשיפת זהותו של מי שעושה פעולות בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית (לפי פרק ח'1 לחוק, שייכנס לתוקף בתאריך 9.10.2019). לפי אותו הסדר, אדם שטוען כי הופרה זכות יוצרים שלו ברשת תקשורת אלקטרונית, רשאי לפנות לבית משפט מחוזי בבקשה שיורה לאדם מסוים למסור לבית המשפט פרטי מידע לגבי אדם אחר שעשה באופן אנונימי את הפעולה שנטען לגביה כי היא מהווה הפרה.

תקנות המוצעות כעת נועדו להסדר את האופן בו יוגשו המסמכים בהליך לבית המשפט וכיצד יומצאו המסמכים לצדדים, במטרה לשמור על פרטיות עושה הפעולה האנונימי ועל סודיות הפרטים שיימסרו לבית המשפט. לצורך כך, מוצע לקבוע כי המסמכים בהליך לא יוגשו בהגשה מרחוק באמצעות מערכת "נט המשפט", אולם כדי להקל על הצדדים, ניתן יהיה להגיש את המסמכים בכל אחד מבתי המשפט המחוזיים, אשר יועברו לבית המשפט הדן בבקשה.