חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58), התשע"ט-2019

תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל. התיקון קובע, בין היתר, כי עוסק המציע לצרכן להתקשר בעסקת מכר מרחוק, למתן שירותי תיירות, הניתנים במלואם מחוץ לישראל, באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, רשאי להציע לצרכן, לגבי שירות כזה, לבחור בין 2 חלופות של ביטול העסקה, הניתנות לתמחור באופן שונה: 1. לפי התנאים הרגילים לביטול עסקת מכר מרחוק; 2. לפי מדיניות הביטול של נותן השירות שמחוץ לישראל.

לעיון בהצעת החוק [הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56)(ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), התשע"ח-2017].